Уважаеми гости,

С потвърждаването на резервацията всички клиенти се съгласяват, че са прочели, разбрали и приели настоящите Общи условия и правила на Вила «Импресия», съгласни са с тях и не могат да бъдат оспорвани.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

Вила «Импресия» е регистрирано място за настаняване клас В, с Удостоверение № Т6-00Л-0Ю7-А0/29.04.2021 година, издаданео на основание чл.128, ал.4 от Закона за туризма и Заповед № 624/29.04.2021 година на кмета на Община Троян.

УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

Заявка за посещение са прави на телефон 0887827535 или на електронна поща kiril_valeov@mail.bg. В случай, че заявката за посещение е направена на електронна поща ще се свържем с Вас за потвърждение. При необходимост от промяна на заявката за посещение, клиента следва да заяви желанието си за промяна в писмен вид на посочените  електронна поща или телефон.
Вила «Импресия» предоставя възможност за безплатна промяна на резервация до 3 дни преди датата за настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на цялата сума за първата резервирана вечер.

За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни: име, адрес, телефонен номер и е – мейл.

*Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Вашата резервация се счита за потвърдена при направено депозитно плащане в рамките на 2 работни дни след датата на получаване на потвърждение за вашата резервация на посочена от Вас електронна поща.

Депозитът  който се заплаща е както следва:

 • при резервация на 1 нощувка – 100% заплащане по банков път
 • при резервация от 2 до 5 нощувки – 50% от цялата сума и заплащане по банков път
 • при резервация на повече от 5 нощувки – депозит от 25% от цялата сума, заплатен по банков път

Ако депозитното плащане, не бъде извършено и получено в рамките на 2 работни дни от датата на потвърждение на резервацията, Вила «Импресия» си запазва правото да анулира искането за резервация.

Всички плащания следва да бъдат в лева, освен ако не е уговорено друго.

Доплащане на останалата част от договорената цена на нощувките се извършва не по-късно от датата на освобождаване по банков път.

Банкова сметка за заплащане:

IBAN: BG15 IABG 7432 1000 3297 00

BIC: IABGBGSF

Банка: International Asset Bank

Цената на резервацията е напълно гарантирана, дори в случаите, когато Вила «Импресия» направи корекция на цената на нощувките, след датата на потвърждение на резервацията.

ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА (АНУЛИРАНЕ) НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Вила «Импресия» предоставя възможност за безплатна промяна/отмяна/анулиране на резервация до 3 дни преди датата за настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на цялата сума за първата резервирана вечер.

Ако гостът желае да промени или отмени потвърдена резервация е необходимо да уведоми Вила «Импресия» по телефона или в писмено уведомление за отказ/анулиране на електронната поща.

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от направилия резервацията.

Отмяна/анулиране на направена резревация от страна на Вила «Импресия».

Ако на Вила «Импресия» се наложи да отмени/анулира вече потвърдена резервация, управителят или негов представител ще се свърже с Вас по телефон или в писмен вид на електронна поща и ще Ви предостави следните възожности за избор:

 • промяна на датите за резервация
 • пълно връщане на платената сума по потвърдената резервация

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от направилият резервацията.

 

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Няма фиксирани часове за настаняване, но е необходимо тези часове да бъдат заявени предварително на телефона и мейла за контакти, за да може да се осигури човек, който да ви настани.

Освобождаването на обекта се осъществява до 14.00 часа в деня на напускане, но е необходимо да се заяви час на напускане предварително на телефона и мейла за контакти, за да може да се осигури човек, който да ви изпрати.

При настаняване от всички наши гости се изисква предоставянето на документ за самоличност.

*Съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма, при реда и условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. При отказ от Ваша страна за вписване на задължителните лични данни, няма да имаме възможност да Ви предоставим съответната услуга за настаняване във Вила «Импресия».

 

ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ

 • Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на Вила «Импресия» с грижата на добър стопанин.
 • Управителят или негов представител може да изиска от гостите да освободят вилата незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наетия период, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.
 • Нанесените щети или загуби по време на наемният период се заплащат от гостите в троен размер от пазарната цена.
 • По време на наемния период, представителят на гостите, резервирал нощувките в Вила «Импресия», носи пълната отговорност за поведението на придружаващите го лица във вилата и района около нея.
 • Ако някой гост/ите или посетител/ите се държи непристойно, управителят или негов представител има право да изиска от същите да напуснат помещенията и/или освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

БРОЙ ГОСТИ

По време на престоя, броят на гостите (възрастни и деца) не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията, освен ако не е договорено друго с управителя или негов представител в писмена форма.

Не се допускат домашни любимци, без наличието на предварително писмено съгласие от страна на управителя или негов представител.

ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТА, НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ И ГРИЖА

 • Вила «Импресия» е разположенa на тихо и спокойно място. От гостите се изисква да спазват приетите норми на поведение и да гарантират, че всички гости и посетители се държат по подходящ разумен начин. Незаконни или неморални дейности, включително хазарт, проституция, забранени наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени.
 • При организиране на събитие или парти, което включва по-голям брой хора, или при използване на имота с цел, различна от почивка, гостите са длъжни да информират за това представителите на Вила «Импресия». Може да се изисква допълнителна такса и/или допълнителен депозит за сигурност, в зависимост от естеството на събитието, което ще бъде договорено и потвърдено в писмен вид.
 • Гостите поемат цялата отговорност, в случаи на нарушаване на общественият ред и подаден сигнал към органите на реда. Наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания от органите на реда, съобразени с българското законодателство се поемат от гостите.
 • Забранено е разместването на предмети и вещи от определените за целта им места.
 • При използването на санитарно – хигиенните възли, трябва да се спазват всички изисквания за използването им, както и да не се изхвърлят отпадъци и неразградими предмети в тоалетните чинии.

 

УПРАВИТЕЛЯТ ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА

 • Всяко физическо нараняване, болест, смърт, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината
 • Невъзможност на гостите да отседнат във вилата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други)
 • При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) – природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи или ниски температури, суша и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и други
 • Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в Вила «Импресия» особено пребиваващите с деца. В интерес на безопасността, трябва да се оказва подходящ контрол около пътеките, стълбищните пространства, поточето и при използване на всички съоръжения в и извън територията на обекта.
 • Вила «Импресия»публикува и предоставя на гостите си описания, оценки и предложения за околностите и местните забележителности, които се считат за актуални, но не носи отговорност за настъпили изменения и неточности.

ЦЕННОСТИ И СИГУРНОСТ

 • Гостите носят отговорност за всички ценности и имущество, притежавани, внесени и използвани от тях на територията на Вила «Импресия»
 • При загуба или повреда на имуществото, притежавано от гостите – собственикът и неговият представител не поемат каквато и да е отговорност.
 • Гостите са отговорни за имота по време на наемният период и гарантират, че всички прозорци и врати са заключени, когато те отсъстват. Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица и/или посетители, което може да доведе до загуба или повреда на ценности и имущество е отговорност на клиента/ите.

ЖАЛБИ

Уважаеми гости, единственото ни желание е да осигурим за Вас приятен престой.

Ако възникнат проблеми по време на наемният период, необходимо е незабавно да уведомите управителя или негов представител. В случай, че представителят на управителя не предприеме необходимите действия за отстраняването на възникналия проблем, моля свържете се с управителя по най-бързия начин.

Важно е, гостите да съобщят за възникнали проблеми, докато са на място, за да може жалбата им да бъде удовлетворена.

Ако по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.

ЮРИСДИКЦИЯ

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти,във връзка с GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА,насочен към осигуряване на по-голяма защита на личните данни на всеки един гражданин на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, е единствено с цел обработка на запитването Ви и евентуално реализиране на резервация. Ние уважаваме личните Ви данни и гарантираме поверителността им. С предоставянето им, Вие декларирате съгласието си за  събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Използване за каквито и да било други цели не се извършва. Вашите лични данни се обработват съгласно действащите българско и европейско законодателство, както и Политиката за защита на личните данни.

Държим да Ви информираме за правото Ви по всяко едно време да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието Ви за бъдещ период.
При необходимост можете да се свържете с нас на тел. 0887827535 или на електронна поща kiril_valeov@mail.bg.